UGC AL VANAF €59 / VIDEO
ALGEMENE VOORWAARDEN

1. AANVAARDING VAN DE SERVICEVOORWAARDEN

1.1 Hyred, Hyred media VOF (hierna te noemen Hyred, wij, ons of onze) is eigenaar en beheert bepaalde websites, waaronder https://hyred.nl en platform: https://hyred.app (gezamenlijk, het “Hyred Platform”) en biedt marketing- en promotiediensten aan (de “Hyred-diensten”). Het gebruik van de Hyred-diensten en het Hyred Platform is onderworpen aan de meest recente versie van de algemene voorwaarden die zijn opgenomen in deze Overeenkomst van de algemene voorwaarden, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (de “Overeenkomst”). Lees deze Overeenkomst zorgvuldig door. Door toegang te verkrijgen, een account aan te maken, te browsen of anderszins gebruik te maken van de Hyred-diensten, erkent u dat u deze Overeenkomst heeft gelezen, begrepen en ermee instemt gebonden te zijn. Als u de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst niet accepteert, dient u geen toegang te verkrijgen, te browsen of de Hyred-diensten te gebruiken.

1.2 Deze Overeenkomst stelt de volledige overeenstemming van de partijen vast met betrekking tot het onderwerp hiervan, vervangt alle vorige versies van de Overeenkomst, behalve bestaande afzonderlijke overeenkomsten die schriftelijk zijn gesloten tussen de partijen met betrekking tot een dergelijk onderwerp, en kan op elk moment worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Onverminderd het voorgaande, geldt alleen de laatste versie van de Overeenkomst voor alle Inhoud, inclusief Inhoudsstukken die in het verleden zijn gecreëerd. Eventuele wijzigingen in deze Overeenkomst worden op deze pagina gepost en geven de laatste herziening aan. U kunt op elk moment een actuele, effectieve kopie van deze Overeenkomst lezen door https://hyred.nl/algemene-voorwaarden te bezoeken. Dergelijke wijzigingen in de Overeenkomst worden onmiddellijk van kracht na hun publicatie op deze pagina. Het voortzetten van het browsen van Hyred-websites en/of het gebruik van Hyred-diensten zal worden beschouwd als uw instemming met eventuele wijzigingen in de Overeenkomst. Onverminderd het voorgaande, in geval van enige tegenstrijdigheid tussen deze Overeenkomst of enige andere voorwaarden en bepalingen, eindgebruikerslicentieovereenkomsten of privacybeleidsregels, prevaleren de bepalingen van deze Overeenkomst.

1.3 Aanvullende voorwaarden.

Bovendien bent u bij het gebruik van Hyred onderworpen aan eventuele aanvullende voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op onze diensten en die van tijd tot tijd op het Hyred-websites en/of -diensten kunnen worden geplaatst, waaronder, maar niet beperkt tot, het Privacybeleid van Hyred dat te vinden is op https://hyred.nl/privacypolicy/ (het “Privacybeleid”), aanvullende voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn op de Merken en Makers. Al dergelijke voorwaarden en bepalingen worden hierbij door verwijzing opgenomen in deze Overeenkomst.

1.4 Arbitrage

Lees deze overeenkomst zorgvuldig door, omdat deze een overeenkomst bevat om te arbitreren en andere belangrijke informatie met betrekking tot uw juridische rechten, remedies en verplichtingen. Artikel 9 van deze overeenkomst bevat een arbitrage-overeenkomst, die u, met beperkte uitzonderingen, zal verplichten om uw claims tegen ons in te dienen bij bindende en definitieve arbitrage.

Onder de arbitrage-overeenkomst:
(a) zal u alleen toegestaan worden om claims tegen Hyred op individuele basis te ondernemen, niet als eiser of klasseringdeelnemer in enige klasseringdeelname of -procedure,
(b) zal u alleen toegestaan worden om verlichting (inclusief monetaire, injunctieve en declaratoire verlichting) op individuele basis te zoeken, en
(c) kan u mogelijk niet in staat zijn om enige claims die u tegen ons heeft, te laten oplossen in een rechtszaal.

2. INLEIDING

2.1 Het doel van het Hyred Platform is om bedrijven of kopers (“Merken of Brands”) te verbinden met de gebruikersgemeenschap op social media (“Makers of Creators”) en social media marketing, door gebruikers gegenereerde inhoud en andere taken mogelijk te maken: het creëren en beheren van relaties, het organiseren van weggeefacties voor producten/diensten, het mogelijk maken van de aankoop en verspreiding van door gebruikers gegenereerde inhoud op social media; onder voorbehoud van naleving van deze Voorwaarden. In deze Voorwaarden worden Merken en Makers gezamenlijk en individueel aangeduid als “gebruikers” of “u”, zoals de context vereist. Telkens wanneer een Merk namens zijn klanten optreedt (bijv. een Merk is een agentschap dat op zijn beurt meerdere klanten vertegenwoordigt, ten behoeve van wie de Inhoud is gecreëerd), bevestigen Maker en Hyred dat niets in de Overeenkomst het Merk beperkt om de Inhoud te delen met de klanten van het Merk.

2.2 Uw toegang tot en gebruik van het Hyred Platform is afhankelijk van uw instemming en aanvaarding van deze Voorwaarden. Het voortzetten van het gebruik van het Hyred Platform wordt beschouwd als acceptatie van deze Voorwaarden. Als u niet gebonden wilt zijn aan deze Voorwaarden, gebruik dan het Hyred Platform niet.

2.3 Hyred kan op elk moment deze Voorwaarden herzien door deze pagina bij te werken. Herzieningen zullen onmiddellijk van kracht worden en kunnen uw vermogen om het Hyred Platform te gebruiken beïnvloeden. Aangezien u gebonden bent aan deze Voorwaarden telkens wanneer u het Hyred Platform gebruikt, dient u deze Voorwaarden te controleren op eventuele herzieningen telkens wanneer u het gebruikt en waar u hiertoe wordt gevraagd. Uw gebruik van het Hyred Platform na de publicatie van eventuele herzieningen van deze Voorwaarden vormt uw acceptatie van die herzieningen.

2.4 Hyred behoudt zich het recht voor om het Hyred Platform op elke gewenste manier te wijzigen. Zelfs als u een Account heeft, kan uw vermogen om toegang te krijgen tot en het Hyred Platform te gebruiken op elk moment en zonder kennisgeving aan u worden beëindigd.

2.5 Eventuele kosten die gepaard gaan met het gebruik van het Hyred Platform blijven uw verantwoordelijkheid en zijn afhankelijk van de gebruikte dienstverlener.

3. GEBRUIK VAN HET HYRED PLATFORM

3.1 Het Hyred Platform stelt Merken in staat om verbinding te maken met de gebruikersgemeenschap op social media en/of door gebruikers gegenereerde content aan te kopen, met als doel:

3.1.1 Het verwerven van video- en audiobestanden van Makers, die specifiek voor het Merk zijn gemaakt (“Content of Inhoud”), overeenkomstig een verzoek dat door Merk op het Hyred Platform is ingediend;

3.2 “Intellectuele Eigendomsrechten” betekent alle huidige of toekomstige intellectuele eigendomsrechten van welke aard dan ook waar ook ter wereld voor de gehele geldigheidsduur, inclusief, maar niet beperkt tot, rechten met betrekking tot of in verband met auteursrecht, naburige rechten, morele rechten, handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, domeinnamen, recht op publiciteit, recht op afbeelding, octrooien, ontwerprechten en soortgelijke rechten, al dan niet geregistreerd of registreerbaar, en omvat het recht om dergelijke rechten aan te vragen, waar dan ook ter wereld. Het Merk verwerft alle rechten, titel en belangen in alle Intellectuele Eigendomsrechten van de Content, gecreëerd door de Maker en geüpload naar het Hyred Platform die betrekking hebben op het product van het Merk. Onder voorbehoud van de licentie verleend door het Merk aan Hyred in paragraaf 5.5.2.2, kan dergelijke Content, gecreëerd door de Maker en geüpload naar het Hyred Platform, ook door Hyred worden gebruikt voor Hyerd’s social media, advertenties en andere doeleinden, zowel binnen als buiten het Hyred Platform.

3.3 Het relevante Merk is uitsluitend verantwoordelijk voor:

3.3.1 Het verstrekken van een nauwkeurige en uitgebreide beschrijving van de vereisten voor de Content (“Taakbrief”) aan de Maker;

3.3.2 Het faciliteren van gratis product weggeefacties of service proefabonnementen. Indien het Merk wenst  het product terug te ontvangen, dient schriftelijke goedkeuring van ons verkregen te worden. In een dergelijk geval zal het Merk verantwoordelijk zijn voor het regelen en bekostigen van de retourzending van het product, inclusief alle bijbehorende kosten zoals transport- en verwerkingskosten. Het Hyred Platform kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige kosten die voortvloeien uit het verzenden of terughalen van producten.

3.3.3 Het tijdig goedkeuren van deelnemers aan taken en Content die voor het Merk zijn gemaakt;

3.3.4 Het tijdig betalen voor Inhoud die is geüpload naar het Hyred Platform.

3.4 Het Hyred Platform stelt Makers in staat om deel te nemen aan social media marketing en/of door gebruikers gegenereerde taken door:

3.4.1 Het bieden van op maat gemaakte social media marketing en/of door user-generated content taken met nauwkeurige en uitgebreide vereisten;

3.4.2 Het creëren van Content voor Merken in overeenstemming met de Taakbrief en/of andere vereisten, vooraf verstrekt.

3.5 De Maker is uitsluitend verantwoordelijk voor:

3.5.1 Het verstrekken van nauwkeurige en up-to-date persoonlijke, contact- en social media-accountinformatie. Dit omvat Paypal- of bankrekeninginformatie, zodat Hyred de verdiende commissie aan de Maker kan overmaken;

3.5.2 Het zorgen voor naleving van de Taakbrief en/of andere vereisten, vooraf verstrekt. Hyred behoudt zich het recht voor om het werk van Makers te weigeren totdat aan de vereisten wordt voldaan;

3.5.3 Tijdige levering in overeenstemming met de Taakbrief en/of andere vereisten, vooraf verstrekt;

3.5.4 Het opnemen van de vereiste informatie die door Hyred, Merk of de wetgeving is vereist bij het publiceren op social media kanalen, indien overeengekomen door het Merk, inclusief maar niet beperkt tot advertentiedisclaimers.

3.6 Makers en Merken zijn het erover eens dat zij niet zullen proberen om voorwaarden of betaling voor de social media marketing taak of User Generated Content (UGC) te onderhandelen.

3.7 U mag geen decompilatie, reverse-engineering, demontage, conversie of autorisatie van een derde partij toestaan om enig element van het Hyred Platform naar een voor mensen waarneembare vorm te decompileren, reverse-engineeren, demonteren of anderszins converteren;
enige element van het Hyred Platform op enige wijze distribueren of opnieuw publiceren;
enig element van het Hyred Platform doorverkopen, verhuren, leasen of uitlenen;
enige beveiligingsfunctie van het Hyred Platform verslaan, uitschakelen of omzeilen;
of enig element van het Hyred Platform aan een derde partij overdragen.

3.8 Om het Hyred Platform te gebruiken, moeten gebruikers in aanmerking komen om social media-platforms te gebruiken (onder de heersende voorwaarden en bepalingen van de relevante platforms). Door het gebruik van social media-applicaties of -functies op het Hyred Platform geeft de Maker ook toestemming en gaat akkoord met de bijzondere gebruiksvoorwaarden van het social media Platform.

3.9 De Maker is uitsluitend verantwoordelijk voor zijn interacties met andere gebruikers van het Hyred Platform. De Maker gaat ermee akkoord dat Hyred en Merk niet verantwoordelijk zijn voor het gedrag van een gebruiker.

3.10 U mag geen crawling, scraping, caching of op enige andere wijze toegang krijgen tot enige inhoud op het Hyred Platform via geautomatiseerde middelen, behalve met schriftelijke toestemming van Hyred.

3.11 Niets in de Voorwaarden is bedoeld om enige vorm van juridische relatie te creëren tussen Hyred en de gebruikers, zoals een partnerschap, agentschap, arbeidsverhouding of fiduciaire relatie.

3.12 Onder voorbehoud van naleving van deze Voorwaarden door Brand en Creator, wordt aan Brand en Creator een beperkte, herroepbare, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie verleend om op de verwachte wijze in deze Voorwaarden toegang te krijgen tot en gebruik te maken van het Hyred Platform. Eventuele kosten verbonden aan het toegang verkrijgen en het gebruik van het Hyred Platform blijven over het algemeen de verantwoordelijkheid van Brand en Creator en zijn afhankelijk van de serviceprovider die wordt gebruikt. Brand en Creator zijn verantwoordelijk voor het zorgen dat het respectieve computersysteem of mobiele apparaat dat Brand of Creator gebruikt om toegang te krijgen tot het Hyred Platform, compatibel is met het Hyred Platform en voldoet aan alle relevante technische specificaties die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van het Hyred Platform.

3.13 Het Hyred Platform kan links bevatten naar andere sites die niet door Hyred worden onderhouden (“Gekoppelde sites”). Hyred is niet verantwoordelijk voor de inhoud van een gekoppelde site, ongeacht of Hyred gelieerd is aan de gekoppelde site. Hyred beveelt op geen enkele wijze enige gekoppelde site aan en is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit of levering van producten of diensten die worden aangeboden, verkregen of geadverteerd door dergelijke gekoppelde sites. Voor zover deze gekoppelde sites persoonlijke informatie of bijdragen van Creator verzamelen, draagt Hyred geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de wijze waarop dergelijke informatie of postings worden gebruikt of geëxploiteerd. De gekoppelde sites zijn uitsluitend voor het gemak van Creator en Creator stemt ermee in deze op eigen risico te gebruiken.

3.14 U erkent en stemt er ook mee in dat het Hyred Platform toegang heeft tot informatie die u mogelijk heeft gedeeld met het betreffende sociale media platform en contact met u kan opnemen via het sociale media platform of via de informatie die u heeft gedeeld (bijvoorbeeld door rechtstreeks een e-mail naar u te sturen of naar het e-mailadres dat aan het sociale media platform is verstrekt), in overeenstemming met de toestemmingen die u via het sociale media platform heeft verleend. U wordt aangemoedigd om de Voorwaarden van elk sociaal media platform te bekijken voordat u zich bezighoudt of interactie aangaat met de sociale media links, applicaties of functies op het Hyred Platform. Het Hyred Platform wordt op geen enkele wijze gesponsord, onderschreven, beheerd door, of geassocieerd met enig sociaal media platform.

3.15 Merk geeft Hyred het onvoorwaardelijke en niet-exclusieve recht om de naam, het logo, en andere handelsmerken of dienstmerken van Merk te gebruiken in alle vormen van marketing, promotiemateriaal, en public relations activiteiten die aangeven dat de Klant samenwerkt of heeft samengewerkt met Hyred. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het gebruik in online media, social media, advertenties, persberichten, en promotionele materialen. De Klant bevestigt dat Hyred dergelijke informatie mag gebruiken op een manier die naar redelijkheid en billijkheid bijdraagt aan de positieve promotie van beide partijen, zonder de reputatie van de Klant te schaden.

3.16 Het is voor merken niet toegestaan om buiten het kader van het Hyred-platform contact op te nemen met creators om dezelfde of toekomstige bestellingen te plaatsen. Dit geldt tevens voor het initiatief van creators om buiten het platform om te worden gecontacteerd door merken. In het geval van een overtreding van deze regel zal het gebruikersaccount van het betreffende merk worden geblokkeerd, waarbij het recht om een vordering tot schadevergoeding in te stellen behouden blijft. Een dergelijk verbod is eveneens van toepassing op creators die in contact zijn gekomen met merken via Hyred. In dat geval is het voor de Creator niet toegestaan om op directe wijze contact op te nemen met het merk voor dezelfde of toekomstige opdrachten buiten het platform om. Indien de Creator zich niet houdt aan deze voorschriften, kan dit resulteren in de blokkering van zijn of haar gebruikersaccount en het instellen van een vordering tot schadevergoeding door Hyred.

4. EEN ACCOUNT REGISTREREN

4.1 Om gebruik te kunnen maken van het Hyred Platform moeten gebruikers een account registreren via het Hyred Platform, zoals vereist en uiteengezet in deze Voorwaarden.

4.2 Hyred behoudt zich het recht voor om de registratie van een Account om welke reden dan ook naar eigen goeddunken te weigeren of te annuleren.

4.3 Alle informatie die wordt verstrekt bij het registreren van een Account moet actueel, correct en volledig zijn. Incompleet, ongeschikt of onbegrijpelijke Accountregistraties worden niet geaccepteerd. U moet op de vereiste manier ingelogd zijn op uw Account telkens wanneer u het Hyred Platform wilt gebruiken. U mag nooit het account van iemand anders gebruiken zonder toestemming van Hyred.

4.4 U bent verantwoordelijk voor het strikt vertrouwelijk houden van uw accountgegevens en voor alle activiteiten onder uw account. U stemt ermee in om Hyred onmiddellijk op de hoogte te stellen van enig ongeoorloofd gebruik van uw account of enige andere inbreuk op de beveiliging. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om de toegang tot en het gebruik van uw account te beheren en Hyred op de hoogte te stellen wanneer u uw account wilt annuleren. Hyred is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig verlies of schade die voortvloeit uit uw nalatigheid om deze bepaling na te leven.

4.5 Hyred behoudt het recht en de absolute discretie om uw account en/of toegang tot het Hyred Platform (of enig element daarvan) te beëindigen als het van mening is dat u het Hyred Platform (of enig element daarvan) op enige wijze misbruikt of manipuleert, dat u deze Voorwaarden heeft geschonden of dat u zich heeft beziggehouden met enig onwettig, onethisch, onsportief of ander wangedrag dat bedoeld is om de juiste administratie van het Hyred Platform (of enig element daarvan) in gevaar te brengen.

4.6 Het gebruik van geautomatiseerde software of enige andere mechanische of elektronische middelen waarmee een gebruiker accounts kan creëren, is verboden. Hyred behoudt zich het recht voor om uw account op te schorten of te beëindigen als zij van mening is dat u zich bezighoudt met dergelijke activiteiten.

4.7 Gebruikers begrijpen dat zij bij het aanmaken van een account hun informatie aan Hyred verstrekken en niet aan enige social media platforms. Gebruikers van het Hyred Platform (zowel Makers als Brands) zijn uitsluitend verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventuele Content of informatie die zij respectievelijk aan andere gebruikers van het Hyred Platform doorgeven. Voor zover toegestaan door de wet, stemt elke gebruiker van het Hyred Platform ermee in om Hyred en alle social media platforms en hun bijbehorende agentschappen en bedrijven te vrijwaren, te verdedigen en voor altijd te vrijwaren tegen verliezen, acties, vorderingen, kosten, uitgaven en schadevergoedingen (van welke aard dan ook) die door de gebruiker kunnen worden opgelopen met betrekking tot hun gebruik van het Hyred Platform. Vragen, opmerkingen of klachten over het Hyred Platform moeten worden gericht aan Hyred en niet aan enige media of social media platforms.

5. VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP CREATORS

5.1 Eligibiliteit van Creators

5.1.1 Om een Creator Account op het Hyred Platform te registreren, moet de persoon 18 jaar of ouder zijn.

5.1.2 Om deel te nemen aan taken en vergoeding te verdienen via Hyred, moeten Creators voldoen aan de volgende minimumnormen:

5.1.2.1 Hun social media-kanalen (inclusief, maar niet beperkt tot, Instagram en Facebook) mogen geen ongepaste, onethische, respectloze Inhoud bevatten of Inhoud die in strijd is met deze Voorwaarden of met de voorwaarden van het relevante social media-platform van de social media-kanalen van de Creator.

5.2 Aanvullende Voorwaarden voor Creator Accounts

5.2.1 Als een Creator niet voldoet aan de minimumnorm, kan de Creator mogelijk niet deelnemen aan de taak of geen toegang hebben tot de volledige functionaliteit van het Hyred Platform.

 

5.3 Vergoeding voor Creators

5.3.1 Creators worden gecompenseerd voor de Content die ze maken nadat de Content is geüpload naar het Hyred Platform en geaccepteerd door Brand.

5.3.2 Creator stemt ermee in dat door het uploaden van de inhoud naar het Hyred Platform, Creator alle rechten, titel en belang in alle Intellectuele Eigendomsrechten op de inhoud overdraagt aan Brand en dergelijke inhoud niet op hun eigen social media-kanalen mag plaatsen, tenzij dit door Brand is toegestaan.

5.4 Voorwaarden voor deelname aan een taak

5.4.1 De inhoud moet voldoen aan de eisen zoals vermeld in deze Voorwaarden en de eisen die door Brand en Hyred worden gesteld op het moment van het indienen van de inhoud ter goedkeuring. Brand of Hyred kan inhoud afwijzen die niet voldoet aan deze voorwaarde totdat aan alle eisen is voldaan.

5.4.2 creator verplicht zich ertoe de taak te voltooien en te leveren in overeenstemming met de instructies, specificaties en deadlines die door de opdrachtgever zijn verstrekt. De creator erkent dat het ontvangen van het benodigde product of materiaal zonder het voltooien en leveren van de taak in strijd is met deze algemene voorwaarden.

5.4.3 Creator garandeert dat de inhoud, voor elke taak gemaakt, het volgende omvat:

5.4.3.1 Creator is van wettelijke leeftijd om social media-accounts te maken, te bezitten en te beheren.

5.4.3.2 Creator bezit de Intellectuele Eigendomsrechten van de Inhoud en is niet beperkt om zijn verplichtingen uit te voeren om de Intellectuele Eigendomsrechten van de Inhoud aan de Brand over te dragen zoals uiteengezet in deze Voorwaarden.

5.4.3.3 De Inhoud schendt niet de privacyrechten, contractrechten of andere rechten (inclusief Intellectuele Eigendomsrechten) van een persoon, bedrijf of entiteit.

5.4.3.4 De Inhoud bevat geen misleidende informatie of suggereert dat Creator of een derde partij goedkeuring of sponsoring van een andere partij heeft die Creator of die derde partij niet heeft.

5.4.3.5 Alle uitspraken in de inhoud met betrekking tot het gebruik en de ervaring van Creator met de Brand, of de producten of diensten van de Brand, zijn waar en correct en vertegenwoordigen de mening van Creator, ongeacht of Creator al dan niet betaald wordt voor deze Inhoud en geven op een eerlijke manier de gebruikservaring van Creator weer. Creator zal Hyred onmiddellijk op de hoogte stellen als zijn mening over de Brand verandert ten opzichte van hetgeen Creator tot op heden heeft uitgedrukt.

5.4.3.6 De relevante Inhoud bevat geen verklaringen of materiaal die Creator kent of vermoedt (of redelijkerwijs had moeten weten of vermoeden) vals, misleidend of bedrieglijk te zijn. 5.4.3.7 De relevante Inhoud is origineel en bevat geen materialen die eerder zijn uitgezonden, gestreamd, gepubliceerd, geplaatst op een social media-kanaal of op andere wijze openbaar zijn gemaakt door Creator, en bevat geen materialen die zijn gebruikt in eerdere marketingmateriaal of promoties voor een derde partij of die anderszins de rechten van een derde partij schenden.

5.4.3.8 Creator is geen andere overeenkomst, regeling of afspraak aangegaan met een gilde, vakbond, industriële organisatie of andere  derde partij die het naleven van deze Voorwaarden belemmert of beperkt, het uitvoeren van Creator’s verplichtingen beperkt, de rechten en voordelen zoals hierin uiteengezet beperkt of leidt tot een belangenconflict.

5.4.3.9 Het gebruik van de Content en het uitoefenen van de Intellectuele Eigendomsrechten op de Content door het Merk en Hyred zal geen inbreuk maken op enige Intellectuele Eigendomsrechten of andere wettelijke rechten van een persoon of entiteit, noch leiden tot enige aansprakelijkheid of verplichting tot betaling van compensatie aan een persoon of entiteit.  

5.4.4 Sancties voor niet-naleving:

5.4.4.1 In het geval dat de Creator, volgend op de ontvangst van de noodzakelijke producten, materialen, informatie of bestanden, verzuimt de toegewezen opdracht binnen een termijn van veertien (14) dagen te voltooien en te leveren, behoudens een andersluidende, expliciet overeengekomen en vastgelegd, en in overeenstemming met de instructies, specificaties en vastgestelde deadlines zoals voorgeschreven door de opdrachtgever, en/of onbereikbaar wordt via de contactmethoden opgegeven op hyred.app, kan de Creator onderhevig zijn aan een boete. Deze boete zal minimaal gelijk zijn aan de waarde van de niet volbrachte video-opdracht, vermeerderd met de verzendkosten en de kosten van de verzonden producten, plus een compensatie voor de tijd en inspanningen die door Hyred zijn geïnvesteerd, met een minimum totaalbedrag van vijftig euro (€50).

5.4.4.2 Deze boete is niet bedoeld als straf, maar als redelijke schatting van de schade die het merk en/of Hyred kunnen lijden als gevolg van dergelijk gedrag van de Creator.

5.4.4.3 Indien de boete niet binnen 30 dagen na kennisgeving wordt betaald, behoudt Hyred zich het recht voor om juridische stappen te ondernemen, inclusief maar niet beperkt tot het inschakelen van een deurwaarder of het starten van een rechtszaak.

5.5 Rechten op de Content

5.5.1 Alle recht, titel en belang in alle Intellectuele Eigendomsrechten in de gecreëerde Content wordt overgedragen aan het Merk. Hyred behoudt zich het recht voor om de gecreëerde Content ook te gebruiken voor Hyred’s eigen marketing- en advertentiedoeleinden, zowel op als buiten het Hyred Platform.

5.5.2 In overweging van de betaling voor de Content stemt de Creator ermee in om in verband met elk stuk Content het volgende te verlenen:

5.5.2.1 het recht om de Content te bewerken en opnieuw te formatteren in dergelijke formaten of versies voor gebruik door het Merk;

5.5.2.2 een overdracht aan het Merk van alle rechten, titels en belangen in alle intellectuele eigendomsrechten op de door Creator gemaakte Content die op het Hyred Platform is geüpload en betrekking heeft op het product van het Merk, zonder verdere kennisgeving of toestemming van de Creator of verdere compensatie die aan de Creator verschuldigd is. Het Merk verleent Hyred een royaltyvrije, eeuwigdurende, wereldwijde, onherroepelijke, niet-exclusieve, overdraagbare licentie om de Content te gebruiken, te bewerken en opnieuw te formatteren voor het enige doel van marketing en promotie van het Merk en/of Hyred (en de Hyred-producten en -diensten waarop deze Overeenkomst betrekking heeft), zonder verdere kennisgeving of toestemming van de Creator of verdere compensatie die aan de Creator verschuldigd is;

5.5.2.3 het recht voor het Merk om de identiteit van de Creator, het auteursrechtelijk beschermd werk en de prestaties van de Creator in de Content te gebruiken en om de Content aan het publiek te communiceren in alle talen, in alle media, inclusief, maar niet beperkt tot:
in alle online betaalde media (inclusief, maar niet beperkt tot digitale banners);
in alle online eigen media (inclusief, maar niet beperkt tot de website van Hyred en interne communicatie van Hyred);
in alle sociale media (inclusief, maar niet beperkt tot de sociale media kanalen van het Merk);
in enige andere media (inclusief internetwebsite, televisie en radio) en in enige verdiende media of public relations-activiteit gepubliceerd door een derde partij (inclusief, maar niet beperkt tot openbare of private evenementen en print-, digitale en/of sociale media).

5.5.2.4 het recht om de betreffende inhoud te gebruiken, te delen, opmerkingen te maken en opnieuw te plaatsen in alle media, inclusief sociale, online, digitale of andere communicatiekanalen waarop de inhoud werd gepubliceerd;

5.5.3 De Creator erkent en stemt ermee in dat Merk niet verplicht is om enige inhoud of onderdeel daarvan te verwijderen van een van zijn sociale, online, digitale of andere communicatiekanalen, of enige opmerking, deling of opnieuw plaatsing van de inhoud.

5.5.4 De Creator erkent en stemt ermee in dat na het uploaden van de Inhoud naar het Hyred Platform, de inhoud en alle Intellectuele Eigendomsrechten die op de inhoud rusten, inclusief maar niet beperkt tot alle losse clips, beelden, geluiden, teksten en andere componenten die deel uitmaken van de Inhoud, onherroepelijk en onmiddellijk eigendom worden van Brand. Deze overdracht is absoluut, wereldwijd, onbepaald en voor alle doeleinden inclusief, zonder beperking, de heroverdracht van de Inhoud aan een andere persoon of entiteit, het in licentie geven van de Inhoud aan een andere persoon of entiteit, het maken van eventuele modificaties, verbeteringen, aanpassingen of versies van de Inhoud, het creëren van afgeleide werken en het omvatten van elke release van de post in elk medium. Creator stemt ermee in dat hij, op verzoek van Hyred, alle documenten zal ondertekenen en alle informatie zal verstrekken die nodig is om de titel van Brand in alle Intellectuele Eigendomsrechten op de inhoud te perfectioneren.

5.5.5 Creator erkent en stemt ermee in dat de Content onder geen enkele omstandigheid op Creator’s kanalen mag worden geplaatst of op enige andere manier mag worden gepubliceerd, inclusief het opnieuw plaatsen of reageren op de Content nadat deze door Hyred of een Brand is geplaatst of gedeeld. Naast de verplichting van de Creator zoals gespecificeerd in artikel 5.4.2.8 van de Overeenkomst, verbindt de Creator zich onherroepelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brand, om de Content of enig onderdeel daarvan niet te gebruiken, verzenden, delen, verspreiden of anderszins openbaar te maken na het uploaden van de Content naar het Hyred Platform.

5.5.6 Door Content naar het Hyred Platform te uploaden, verleent de Creator aan Brand en Hyred en hun respectievelijke rechtsopvolgers, licentienemers en rechtverkrijgenden, voor zover maximaal toegestaan door de wet, een onvoorwaardelijke en onherroepelijke afstand van alle morele rechten in de Content en geeft de Creator toestemming aan Brand en Hyred en de respectievelijke rechtsopvolgers, licentienemers en rechtverkrijgenden van Brand en Hyred om de Content te gebruiken, te verhandelen, te reproduceren, te publiceren, te verzenden, aan te passen, te bewerken, te wijzigen of te verplaatsen, hetzij in zijn geheel of gedeeltelijk en hetzij alleen of in combinatie met andere materialen, inclusief in gevallen waarin dergelijke handelingen inbreuk maken op enige morele rechten die in de Content bestaan.

5.6 Beperkingen voor Creators

5.6.1 De Creator stemt ermee in om niet:

5.6.1.1 een parodie te maken op, afbreuk te doen aan, een negatieve opmerking te geven of grappen te maken over de Brand of haar producten of diensten op enige wijze;

5.6.1.2 enige contextuele of omringende posts of ander materiaal te maken op een kanaal dat afbreuk doet aan, de impact van, of afbreuk doet aan de Content of de Brand of haar producten of diensten.

5.6.2 De Creator erkent dat de beperkingen in de bovenstaande clausule redelijk zijn qua omvang en duur, rekening houdend met de belangen van Brand en Hyred en dat deze Voorwaarden niet verder gaan dan redelijkerwijs noodzakelijk is ter bescherming van de belangen van Brand en Hyred.

6. AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR MERKEN

6.1 Nadere voorwaarden voor merkaccounts

6.1.1 Om een merkaccount te registreren, moet het merk toegang krijgen tot het Hyred Platform en zich op de voorgeschreven wijze aanmelden, inclusief het verstrekken van de volledige naam, het e-mailadres en het telefoonnummer van het merk. Er worden geen kosten in rekening gebracht om een merkaccount aan te maken.

 

6.2 Betalingsvoorwaarden voor Merken

6.2.1 U gaat ermee akkoord om aan Hyred alle kosten en vergoedingen te betalen die aan uw Merkaccount zijn gekoppeld voor alle gemaakte en goedgekeurde Taken, in overeenstemming met deze Voorwaarden.

6.2.2 U moet alle kosten betalen op de manier die is overeengekomen bij het maken van de taak. Als er geen betalingswijze is vermeld, moet de betaling worden gedaan met een creditcard via een door Hyred gemachtigde provider. Hyred behoudt zich het recht voor om een creditcardtoeslag in rekening te brengen.

6.2.3 Merken kunnen verplicht worden een extra vooruitbetaling voor de taak te doen, indien:

6.2.3.1 Creators worden gevraagd om producten/diensten van Merken te kopen voordat ze Content voor de taak creëren;

6.2.3.2 Hyred, naar eigen goeddunken, een bedreiging voor de belangen van de Creator identificeert.

6.3 Betaling van alle facturen dient te geschieden in overeenstemming met deze Voorwaarden.

6.4 Wanneer u een taak voor uw Brand creëert, verklaart u dat u een geautoriseerde gebruiker bent van de op uw Brand Account genoemde kaart of rekening (indien van toepassing) en dat u de toepasselijke kosten zult betalen, dat de verstrekte kaartgegevens actueel, correct en volledig zijn en dat uw aangewezen kaart of rekening (indien van toepassing) het volledige bedrag van de kosten zal dekken. U mag geen kosten betalen of proberen te betalen via frauduleuze of onwettige middelen. Bij ontvangst van uw taak kunnen we een standaard voorautoriseringscontrole uitvoeren van uw aangewezen kaart of rekening (indien van toepassing) om de verstrekte gegevens te verifiëren en ervoor te zorgen dat er voldoende fondsen zijn om het taakbudget te vervullen. De betreffende taak kan niet worden gestart totdat deze voorautoriseringscontrole is voltooid.

6.5 Indien u er niet in slaagt om enige kosten te betalen of als wij niet in staat zijn om uw betaling van enige kosten binnen de vereiste termijn te verwerken (indien van toepassing), behouden wij het recht voor om een laat betalingsvergoeding in rekening te brengen, berekend tegen een tarief van tien procent (10%) per jaar maar niet minder dan €10,00 per maand. Dit bedrag vertegenwoordigt een authentieke en redelijke schatting van dergelijke kosten en uitgaven in verband met het beheer en de verwerking van late betalingen. We behouden ons ook het recht voor om kredietfaciliteiten (indien van toepassing) op elk moment in te trekken of uw toegang tot het Hyred Platform te verwijderen. Zonder onze rechten te beperken, behouden we ons het recht voor om in het geval dat u niet binnen de gestelde termijn en op de voorgeschreven wijze enige kosten betaalt, uw toegang tot het Hyred Platform op te schorten of te beëindigen of huidige taken op te schorten of te beëindigen.

6.6 Voorwaarden voor taken

6.6.1 Hyred behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken taken af te wijzen die niet voldoen aan deze Voorwaarden of de toepasselijke wetgeving.

6.6.2 Bij het aanmaken van de taak gaat u akkoord met de berekende prijs per Content en bevestigt u het taakbudget.

6.6.3 U mag de Creator niet proberen te instrueren, te dwingen of te manipuleren om de commerciële relatie tussen het Merk (adverteerder) en de Creator te verbergen. Dergelijke pogingen kunnen ertoe leiden dat het Merk onmiddellijk van het Hyred Platform wordt verwijderd.

6.6.4 U erkent en stemt ermee in dat uw recht om Content te gebruiken strikt beperkt is in overeenstemming met deze Voorwaarden.

6.6.5 U garandeert dat:

6.6.5.1 u de intellectuele eigendomsrechten bezit op de Content die u op het Hyred Platform uploadt en het recht hebt om de Content op de manier zoals uiteengezet in deze Voorwaarden te licenseren aan Hyred en de Creators; of

6.6.5.2 u het recht hebt om de Content op de manier zoals uiteengezet in deze Voorwaarden te licenseren aan Hyred en de Creators; en

6.6.5.3 u geen misleidende of suggestieve uitspraken of voorstellingen zal aanmoedigen of faciliteren dat het Merk of een andere entiteit goedkeuring of sponsoring heeft van een andere entiteit waar het Merk of de entiteit geen goedkeuring of sponsoring van heeft;

6.6.5.4 alle Content die u op het Hyred Platform uploadt geen uitspraken of materialen bevat die u weet of vermoedt (of redelijkerwijs had moeten weten of vermoeden) vals, misleidend of bedrieglijk te zijn.

6.6.6 Merk erkent dat Creators onafhankelijke derde partijen zijn en niet direct worden gecontroleerd door Hyred. Als gevolg hiervan brengt elke Content inherent risico met zich mee van negatieve of ongunstige opmerkingen over de inhoud, producten of diensten van Merk.

6.6.7 U erkent dat Hyred geen garanties heeft gegeven met betrekking tot het succes van een taak met betrekking tot uw bedrijf of commerciële prestaties of anderszins van enige Content, taak, kanaal of ander medium, marketingcommunicatiekanaal, marketing- of advertentietaak, promotie of advertentie.

7. HYRED INTELLECTUEEL EIGENDOM

7.1 Alle Hyred-materialen op het Hyred Platform zijn beschermd door alle toepasselijke wetten, inclusief auteursrecht- en merkenwetten, tenzij anders specifiek vermeld, en mogen niet worden gebruikt, behalve zoals toegestaan in deze Voorwaarden. Niets in deze Voorwaarden zal worden opgevat als een overdracht, toewijzing of verlening van enige eigendomsrechten in enige Intellectuele Eigendomsrechten in de Hyred-materialen aan een Merk of Creator.

7.2 Alle rechten, titel en belangen in alle Intellectuele Eigendomsrechten in alle Hyred-merken, logo’s, afbeeldingen, knoppen, codes, lay-out, tekst, inhoud en producten en diensten zoals weergegeven op het Hyred Platform (“de Merkkenmerken”) zijn eigendom van Hyred en zullen te allen tijde eigendom blijven of worden van Hyred. Uw gebruik van het Hyred Platform zal onder geen enkele omstandigheid worden opgevat als een overdracht, toewijzing of verlening van enige eigendomsrechten in enige van de Merkkenmerken of het Hyred Platform. Hyred verleent u op geval per geval basis en voor zover nodig, een beperkte, niet-exclusieve licentie om de Merkkenmerken uitsluitend te gebruiken voor het doel en in de mate die nodig is om u in staat te stellen het Hyred Platform te gebruiken.

8. VERTEGENWOORDIGINGEN EN GARANTIES VAN CREATOR & MERK

8.1 Creators en Merken die deelnemen aan het Hyred Platform waarborgen, vertegenwoordigen en garanderen dat:

8.1.1 alle informatie die u bij het registreren van een Account aan Hyred verstrekt waar, accuraat, volledig en niet misleidend is;

8.1.2 eventuele social media-accounts van derden waaraan u de Content koppelt:

8.1.2.1 uw eigen Accounts zijn;

8.1.2.2 indien het Account verwijst naar een Brand, u de geautoriseerde vertegenwoordiger van het Merk bent met het recht om toegang te krijgen tot zijn social media-accounts en zijn belangen te vertegenwoordigen; en

8.1.2.3 indien het Account verwijst naar een individu anders dan uzelf, u de geautoriseerde vertegenwoordiger van die persoon bent met het recht om toegang te krijgen tot zijn of haar social media-accounts en zijn of haar belangen te beheren;

8.1.3 U heeft het recht en de bevoegdheid om een Account aan te maken en akkoord te gaan met deze Voorwaarden, inclusief, indien van toepassing, de bevoegdheid van een Brand of individu om een Account aan te maken, akkoord te gaan met deze Voorwaarden en het Hyred Platform namens hem of haar te gebruiken;

8.1.4 U bent gemachtigd om Content in te dienen, indien van toepassing, op de uitnodiging via het Hyred Platform;

8.1.5 Elke Content die u indient op het Hyred Platform zal niets bevatten dat:

8.1.5.1 illegaal is of in strijd is met enige wetten, toepasselijke industriecode of vereisten of richtlijnen van relevante toezichthouders;

8.1.5.2 geheel of gedeeltelijk gekopieerd of aangepast is vanuit enig ander werk of materiaal;

8.1.5.3 onfatsoenlijk, obsceen, bedreigend, discriminerend, intimiderend, in strijd met enig vertrouwen, lasterlijk, beledigend of aanstootgevend is of iets bevat, afbeeldt of alludeert op of agressief, onbeheerst, asociaal, obsceen of illegaal gedrag of seksueel suggestieve beelden promoot;

8.1.5.4 parodieën maakt, afkeurend commentaar geeft op of de spot drijft met Hyred of haar producten of diensten, of Hyred op enige andere manier in diskrediet brengt;

8.1.5.5 verzoekt om wachtwoorden of persoonlijke informatie voor commerciële of onwettige doeleinden of verstrekt telefoonnummers, straatadressen, achternamen, URL’s of e-mailadressen (tenzij als onderdeel van een taak);

8.1.5.6 promoot een illegale of ongeautoriseerde kopie van het auteursrechtelijk beschermde werk van een andere persoon, zoals het verstrekken van illegaal verkregen computerprogramma’s of links daarnaar, informatie verstrekken om fabrikant-geïnstalleerde kopieerbeveiligingsapparaten te omzeilen, of het verstrekken van illegaal verkregen materialen;

8.1.5.7 houdt de verzending van ongewenste e-mails, kettingbrieven, ongevraagde massa-mailing of spam in; of

8.1.5.8 inbreuk maakt op de privacyrechten, contractrechten of andere rechten (inclusief intellectuele eigendomsrechten) van een persoon, onderneming of entiteit.

9. ERKENNINGEN

9.1 Merk en Maker erkennen dat:

9.1.1 Merk kan regelen dat Maker een monsterproduct krijgt toegestuurd of ervoor kiest om de kosten voor de aankoop van het product of de service te vergoeden. In beide gevallen is de proef van het product of de service gratis voor de Maker.

9.1.2 Hyred is op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk voor de late levering of het niet-arriveren van producten die door een Merk naar een Maker worden gestuurd.

9.1.4 Eigendomsrechten op de intellectuele eigendomsrechten van de gecreëerde Content worden overgedragen aan Merk.

9.1.5 Niets in deze Voorwaarden verleent de Maker enige eigendomsrechten op de intellectuele eigendomsrechten van Merk.

9.1.6 Niets in deze Voorwaarden vereist dat Merk gebruik maakt van een van de rechten die aan Merk zijn verleend door Maker onder deze overeenkomst.

9.2 Maker gaat ermee akkoord om Hyred en haar aanverwante entiteiten, personeel, dienaren en agenten te vrijwaren en te verdedigen en schadeloos te stellen tegen elke verlies, schade en kosten, inclusief redelijke advocaatkosten, voortvloeiend uit elke vordering, eis, actie, proces of procedure ingediend door een derde partij met betrekking tot:

9.2.1 Toegang tot het Hyred Platform in strijd met deze Overeenkomst;

9.2.2 Schending door Maker van deze Voorwaarden of van een van de garanties of verbintenissen die door Maker zijn gegeven of gemaakt;

9.2.3 Uw inhoud, indien deze inhoud niet voldoet aan de voorwaarden van een Taakomschrijving of andere instructies verstrekt door Merk;

9.2.4 Uw overtreding van enige toepasselijke wetten, regels of voorschriften; en

9.2.5 Enige misleidende informatie verstrekt door u.

9.3 Merk gaat akkoord om Hyred, haar dochterondernemingen en respectievelijke directeuren, functionarissen, werknemers, opvolgers, agenten en rechtverkrijgenden te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen tegen elk verlies, schade en kosten, inclusief redelijke advocaatkosten, voortvloeiend uit elke claim, eis, actie, rechtszaak of procedure gebracht door een derde partij met betrekking tot:

9.3.1 Toegang tot het Hyred Platform in strijd met deze Overeenkomst;

9.3.2 Schending door Merk van deze Gebruiksvoorwaarden of een van de garanties of verbintenissen gegeven of gemaakt door Merk;

9.3.3 Elke claim of bewering dat uw Content inbreuk maakt op de rechten van een derde partij, inclusief intellectuele eigendomsrechten;

9.3.4 Uw schending van toepasselijke wetten, regels of voorschriften.

9.4 Hyred verklaart, garandeert en staat er voor in dat
(a) Hyred de eigenaar is of anderszins voldoende rechten heeft op het Hyred Platform om wettige toegang en gebruik van het Hyred Platform door jou te waarborgen in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst;
(b) het Hyred Platform, of het gebruik van het Hyred Platform, geen inbreuk maakt en zal maken op de octrooien, auteursrechten, contractrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van een derde partij.

9.5 Hyred gaat akkoord om Merk te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen, haar filialen, en haar respectievelijke bestuurders, functionarissen, werknemers, opvolgers, agenten en rechtverkrijgenden tegen elk verlies, schade en kosten, inclusief redelijke advocaatkosten, voortvloeiend uit enige claim, eis, actie, rechtszaak of procedure die door een derde partij wordt aangespannen met betrekking tot
(a) de schending door Hyred van enige verklaring, garantie, verbintenis of verplichting onder deze Overeenkomst;
(b) inbreuk op een octrooi, auteursrecht, handelsgeheim, handelsmerk of ander intellectueel eigendomsrecht dat voortvloeit uit het gebruik van de Hyred Platform door Merk overeenkomstig de voorwaarden van deze Overeenkomst; en
(c) de schending door Hyred van enige van toepassing zijnde wetten, regels of voorschriften.

9.6 De Partij die een schadeloosstelling zoekt onder de items 9.2-9.5 van deze Overeenkomst (“Geschade Partij”) zal redelijke inspanningen leveren om de andere Partij (“Schadeloosstellende Partij”) prompt schriftelijk op de hoogte te stellen van elke claim waarvoor de Geschade Partij een schadeloosstelling zoekt. De Geschade Partij zal redelijk meewerken aan de verdediging van een dergelijke claim, op kosten van de Schadeloosstellende Partij. De Schadeloosstellende Partij mag geen claim tegen de Geschade Partij schikken zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Geschade Partij, die niet onredelijk mag worden ingehouden, voorwaardelijk mag worden gesteld of vertraagd. De Geschade Partij mag deelnemen aan de verdediging van een claim via een eigen gekozen advocaat op eigen kosten; echter, indien de Geschade Partij redelijkerwijs vaststelt dat de Schadeloosstellende Partij niet bereid of in staat is om de belangen van de Geschade Partij te verdedigen, dan kan de Geschade Partij de verdediging overnemen tegen elke claim op kosten van de Schadeloosstellende Partij. De verplichtingen tot schadeloosstelling van de Partijen blijven van kracht na beëindiging van de Overeenkomst.

9.7 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen tussen de partijen, erkent en stemt Merk ermee in dat Hyred het recht heeft om publiekelijk te vermelden, waaronder maar niet beperkt tot op haar website, marketingmateriaal en andere openbare communicatie, dat Merk een zakelijke relatie of samenwerking heeft gehad met Hyred. Deze openbaarmaking kan de naam, de website, het logo en de algemene aard van de samenwerking van Merk omvatten, maar zal geen vertrouwelijke informatie van Merk onthullen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Merk.

 

10. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

10.1 Bij het gebruik van het Hyred Platform kan het voorkomen dat je wordt blootgesteld aan schadelijke, obscene, misleidende of onjuiste Content. In geen geval zal Hyred aansprakelijk zijn voor enige Content, inclusief maar niet beperkt tot eventuele fouten of omissies in dergelijke Content of enige vorm van verlies of schade als gevolg van het gebruik van Content geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via het Hyred Platform.

10.2 Behalve in verband met de verplichtingen van een partij op het gebied van vrijwaring of vertrouwelijkheid, zal de aansprakelijkheid van een partij in verband met deze Voorwaarden, ongeacht de vorm of oorzaak van de actie, beperkt zijn tot het daadwerkelijk door de Brand aan Hyred betaalde bedrag voor de diensten die verband houden met de meest recente taak van de Brand of €20.000 indien dit lager is. Hyred is niet aansprakelijk jegens de Creator voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van het Hyred Platform door de Creator. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande en behalve in verband met de verplichtingen van een partij op het gebied van vrijwaring of vertrouwelijkheid, is geen van beide partijen in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte, speciale, incidentele, gevolgschade, bestraffende of exemplarische schade die voortvloeit uit of in verband met het Hyred Platform, deze Voorwaarden of enige Content of taak. De voorgaande beperkingen gelden of de vermeende aansprakelijkheid nu gebaseerd is op onrechtmatige daad, contract, nalatigheid of enige andere grondslag, zelfs als Hyred of een andere partij op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

 

11. TOEZICHT/VERTROUWELIJKHEID

11.1 Hyred behoudt zich het recht voor om het Hyred Platform over het algemeen en alle Account activiteit te controleren. Indien uw Account tekenen van fraude, misbruik of verdachte activiteiten vertoont, kan Hyred het Account onmiddellijk sluiten of bevriezen. Hyred behoudt zich het recht voor om uw Account op te schorten of te beëindigen en/of de toegang tot het Hyred Platform in het algemeen zonder kennisgeving te ontzeggen, indien Hyred van mening is dat u enig voorrecht dat aan u als deelnemer aan het Hyred Platform is toegekend, heeft misbruikt, misleidende informatie hebt verstrekt of Hyred in verband met het Hyred Platform hebt misleid, het Hyred Platform op enigerlei wijze hebt gemanipuleerd, deze Voorwaarden hebt geschonden of onwettige of andere ongepaste gedragingen hebt vertoond die berekend zijn om de juiste uitvoering van het Hyred Platform in gevaar te brengen. Hyred behoudt zich het recht voor om elk Content dat zij beschouwt als een inbreuk op deze Voorwaarden te verwijderen. In geval van opschorting of beëindiging van uw Account in overeenstemming met deze Voorwaarden, heeft u gedurende de opschorting geen verdere toegang tot uw Account of helemaal geen toegang bij beëindiging. Hyred’s wettelijke rechten om schadevergoeding of andere compensatie van u te vorderen, worden voorbehouden.

11.2 Tijdens de termijn kan elke partij bepaalde niet-openbare informatie en materialen ontvangen met betrekking tot het bedrijf, de technologie en producten van de andere partij die vertrouwelijk zijn en van aanzienlijke waarde zijn voor die partij (“Vertrouwelijke Informatie”). Elke partij zal Vertrouwelijke Informatie niet gebruiken of bekendmaken aan derden, behalve zoals toegestaan door deze Overeenkomst of zoals geautoriseerd door de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Elke partij zal redelijke inspanningen gebruiken om de vertrouwelijkheid van dergelijke Vertrouwelijke Informatie te handhaven en geen van de partijen zal minder inspanning gebruiken dan zij normaal gesproken gebruikt met betrekking tot haar eigen vertrouwelijke informatie. Het voorgaande beperkt geen van beide partijen om Vertrouwelijke Informatie openbaar te maken op grond van een bevel of vereiste van een rechtbank, administratieve instantie of andere overheidsinstantie (op voorwaarde dat de partij die verplicht is om dergelijke openbaarmaking te doen, redelijke kennisgeving aan de andere partij geeft om dergelijk bevel of vereiste te betwisten), of vertrouwelijk aan haar juridische of financiële adviseurs, of potentiële kopers of investeerders. Vertrouwelijke Informatie omvat geen informatie die: (a) algemeen bekend wordt bij het publiek zonder fout van de ontvanger; (b) op het moment van bekendmaking rechtmatig en wettelijk bekend is bij de ontvanger zonder een vertrouwelijkheidsverplichting; (c) onafhankelijk door de ontvanger is ontwikkeld zonder gebruik of toegang tot de Vertrouwelijke Informatie van de openbarende partij; of (d) de ontvanger rechtmatig en wettelijk verkrijgt van een derde partij zonder beperkingen inzake bekendmaking.

 

12. STANDAARDVOORWAARDEN

12.1 Indien om welke reden dan ook buiten de redelijke controle van Hyred, inclusief oorlog, terrorisme, noodtoestand of ramp (inclusief natuurramp), infectie door computervirus, bugs, manipulatie, ongeautoriseerde tussenkomst, technische storingen of andere omstandigheden die de administratie, beveiliging, eerlijkheid, integriteit of correct verloop van het Hyred Platform aantasten of beïnvloeden of indien een sociaalmedia platform zijn servicevoorwaarden, toegang of toestemming wijzigt op een manier die het Hyred Platform beïnvloedt, behoudt Hyred zich het recht voor om het Hyred Platform te annuleren, beëindigen, wijzigen of opschorten naar eigen goeddunken.

12.2 Geen enkele aanvullende overeenkomst of andere Voorwaarden (inclusief inkooporder- of invoegingsorder-voorwaarden) kunnen aan Hyred worden opgelegd, tenzij Hyred hiermee schriftelijk akkoord gaat en in dat geval, indien enige voorwaarden in een overeenkomst of andere Voorwaarden in strijd zijn met deze Voorwaarden, prevaleren deze Voorwaarden voor zover van toepassing.

12.3 Indien u het Hyred Platform namens een rechtspersoon gebruikt, verklaart u dat u gemachtigd bent om namens die rechtspersoon een overeenkomst aan te gaan. Deze Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen u en Hyred en regelen uw gebruik van het Hyred Platform, en vervangen alle eerdere overeenkomsten tussen u en Hyred. U zult geen rechten of verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, toewijzen aan een derde zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Hyred. Elke poging daartoe is nietig. Hyred kan zijn rechten of verplichtingen hieronder naar eigen goeddunken overdragen.

12.4 Indien enige clausule of deel van een clausule op enigerlei wijze niet afdwingbaar, ongeldig of onwettig is, dient deze te worden gelezen en gewijzigd zodat deze afdwingbaar, geldig en wettig is. Indien dit niet mogelijk is, wordt de clausule (of waar mogelijk, het schadelijke deel) uit deze Voorwaarden gescheiden zonder de afdwingbaarheid, geldigheid of wettigheid van de resterende clausules (of delen van die clausules) te beïnvloeden, die volledig van kracht blijven.

13. GESCHILOPLOSSING

13.1 Arbitrageovereenkomst. Deze sectie wordt aangeduid als de “Arbitrageovereenkomst”. U stemt ermee in dat alle geschillen of claims die zijn ontstaan of kunnen ontstaan tussen u en Hyred, hetzij met betrekking tot deze Overeenkomst (inclusief enige vermeende schending daarvan),
de Hyred-diensten, enige reclame, enig aspect van de relatie tussen ons, of anderszins, zullen worden opgelost door middel van bindende arbitrage, in
overeenstemming met de voorwaarden van deze Arbitrageovereenkomst, tenzij de wet anders bepaalt. De Nederlandse Wet op de Arbitrage (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) beheerst de interpretatie en handhaving van deze Arbitrageovereenkomst.

13.2 Jij en Hyred komen overeen dat we elkaar op individuele basis kunnen aanklagen, tenzij de wet anders bepaalt. De arbiter mag alleen verlichting toewijzen (inclusief monetaire, injunctieve en declaratoire verlichting) ten gunste van de individuele partij die verlichting zoekt en alleen voor zover dat nodig is om verlichting te verlenen die veroorzaakt wordt door de individuele claim(s) van die partij, behalve dat jij een claim kunt indienen voor publieke injunctieve verlichting en de arbiter dit kan toewijzen onder toepasselijk recht voor zover dit nodig is voor de afdwingbaarheid van deze bepaling.

13.3 Hyred is altijd geïnteresseerd in het oplossen van geschillen op een vriendschappelijke en efficiënte manier, en de meeste gebruikersklachten met betrekking tot het Hyred-platform en/of de Hyred-diensten kunnen snel en naar tevredenheid van de gebruiker worden opgelost door contact op te nemen met de klantenservice via support@Hyred.nl. Als dergelijke inspanningen niet succesvol blijken te zijn, moet een partij die van plan is arbitrage te zoeken, eerst een schriftelijke kennisgeving van geschil (Kennisgeving) naar de andere partij sturen per aangetekende post. De Kennisgeving aan Hyred moet worden gestuurd naar het adres van haar hoofdkantoor in Nederland, of naar het door Hyred aangewezen adres voor ontvangst van kennisgevingen. De Kennisgeving moet (a) de aard en basis van de claim of het geschil beschrijven en (b) de specifieke verlichting die wordt gezocht, uiteenzetten. Als Hyred en u de claim niet binnen zestig (60) kalenderdagen na ontvangst van de Kennisgeving oplossen, kan u of Hyred een arbitrageprocedure starten. Tijdens de arbitrage mag het bedrag van een schikkingsaanbod gedaan door Hyred of u niet aan de arbiter worden bekendgemaakt totdat de arbiter het bedrag heeft bepaald, indien van toepassing.

13.4 Alle aspecten van de arbitrageprocedure, en elk vonnis, beslissing of prijs door de arbiter, zullen strikt vertrouwelijk zijn ten behoeve van alle partijen.

13.5 Als een rechtbank besluit dat enige term of bepaling van deze Arbitrageovereenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar is, komen de partijen overeen om deze term of bepaling te vervangen door een geldige en afdwingbare term of bepaling die het dichtst in de buurt komt van de bedoeling van de ongeldige of niet-afdwingbare term of bepaling, en zal deze Arbitrageovereenkomst worden afgedwongen zoals gewijzigd. Het resterende gedeelte van de Voorwaarden blijft van kracht.

13.6 Toekomstige wijzigingen in de Arbitrageovereenkomst. Onverminderd enige bepaling in deze Overeenkomst, gaat Hyred ermee akkoord dat als zij in de toekomst wijzigingen aanbrengt in deze Arbitrageovereenkomst (anders dan een wijziging van het adres voor ontvangst van kennisgevingen) terwijl u een gebruiker bent van de Hyred-diensten, u een dergelijke wijziging kunt afwijzen door ons binnen dertig (30) kalenderdagen na de wijziging schriftelijk op de hoogte te stellen via het hierboven vermelde adres voor ontvangst van kennisgevingen. Door afwijzing van een toekomstige wijziging gaat u akkoord dat u geschillen tussen ons zult beslechten overeenkomstig de taal van deze Arbitrageovereenkomst vanaf de datum waarop u deze Overeenkomst voor het eerst heeft geaccepteerd (of eventuele latere wijzigingen van deze Overeenkomst heeft geaccepteerd).

13.7 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de Overeenkomst, wordt de Overeenkomst beheert door de wet van Nederland.